Seznamte se s Nueva Aventura

Nejoblíbenější učebnice španělštiny pro střední školy a gymnázia

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice španělštiny pro střední školy Nueva Aventura je určené pro studenty středních škol, kteří začínají se španělským jazykem, a dovede je ve třech dílech na úroveň B1 dle SERR. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Třídílná sada učebnic Nueva Aventura 1 a 2, Aventura 3 pokryje přibližně čtyři roky studia, při dotaci 2–3 hodiny týdně.

Každý díl se skládá z učebnice, integrovaného pracovního sešitu, vloženého CD s nahrávkami ve formátu MP3 a samostatné metodické příručky pro učitele.

Změny a novinky v přepracované verzi Nueva Aventura

Základní pilíře Aventury, původní koncept a charakter učebnice zůstaly zachovány. Aventura kombinuje cvičení zaměřená na komunikaci s jasně vedenou linií výuky, přizpůsobenou potřebám a požadavkům českého studenta. Každá z deseti lekcí učebnice je tvořena třemi samostatnými didaktickými celky, částí věnovanou reáliím, komiksem, gramatickým shrnutím v českém jazyce a stranou věnovanou slovní zásobě a frazeologii dané lekce.

Novinky v Nueva Aventura 1 a 2

více poslechových cvičení a nové hlasy

cvičení, která zavádí do vyučování práci s internetem

projektové úkoly na různá témata, více skupinové práce

větší důraz na psaný projev,

poutavější zpracování oddílu reálií – hlavní hrdinové knihy cestují v prvním díle po Španělsku, v druhém díle po Latinské Americe, ve třetím díle po České republice

nová témata v Diario de Anna a Voces Latinas – různorodé formy prezentace textu v této části

více písniček napříč celou učebnicí

modernější a poutavější grafické zpracování, nové a větší fotografie

prostor pro autoevaluaci na konci každé lekce

více cvičení v pracovním sešitě

odkazy na cvičení v pracovním sešitě, určena k procvičení jednotlivých částí lekcí

systematicky zpracovaná gramatika a tematicky uspořádaná slovní zásoba

Po probrání Nueva Aventura 2 je možné bez problému navázat původním třetím dílem. Rozložení témat i gramatiky zůstalo v novém vydání zachováno a díky tomu je 3. díl kompatibilní s původní i novou verzí učebnicové řady.

K učební sadě Nueva Aventura a Aventura můžete zdarma využít elektronické učebnice na portálu iKlett.cz.

Učebnice Nueva Aventura a Aventura byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Struktura učebnice s integrovaným pracovním sešitem

Struktura učebnice

10 lekcí propojených příběhy skupiny mladých lidí a jejich dobrodružstvími při cestách po španělsky mluvících zemích a České republice.

Nultá motivační lekce je zaměřená na výslovnost a fonetické jevy a obsahuje úvod do světa španělsky mluvících zemí.

Lekci tvoří uzavřené dvojstrany, z nichž každá je koncipována jako nezávislá učební jednotka, což napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky učitelem.

V lekcích se objevují pomocné rámečky, které ve stručnosti představí nová slovíčka nebo gramatické jevy, a do nichž student za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla.

Do každé lekce jsou zapojené reálie (Španělsko, Latinská Amerika, Česká republika).

Lekci uzavírají:

Cómic para ti – komiks, který shrne zábavnou formou učivo dané lekce,

Resumen gramatical – shrnutí probrané gramatiky z lekce s příkladovými větami,

Vocabulario y Comunicación – nová slovní zásoba je abecedně řazena do tematických celků.

Učebnice obsahuje dvě opakovací lekce Unidades de Repaso, které jsou rozděleny do čtyř částí – systematické zopakování jazykové kompetence žáků ve všech čtyřech jazykových dovednostech – poslech, čtení, písemný a ústní projev.

Struktura pracovního sešitu

Pracovní sešit se nachází v druhé polovině knihy.

Sleduje paralelně strukturu učebnice (oboustranné odkazy).

Obsahuje šest stran s rozmanitými cvičeními ke každé lekci včetně cvičení na poslech s nahrávkami.

V závěru každé lekce je autoevaluační cvičení.

Po pěti lekcích je k dispozici Test k ověření porozumění látce předchozích lekcí, který je možné zadat jako pololetní opakování.

Metodická příručka pro učitele ke každému dílu

Metodická příručka na CD obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, metodické tipy, řešení jednotlivých cvičení, transkripci poslechových cvičení, testy, kopírovatelné předlohy a audio nahrávky ve formátu MP3.